Allen Ginsberg

Allen Ginsberg se narodil 3. června 1926

V Newarku, Newjerseyští obyvatelé Louis a Naomi Ginsbergovi dali život svému druhému synu, Irwinovi Allenu Ginsbergovi. (Jeho bratr Eugen je o pět let starší). Louis Ginsberg je skromně úspěšně zveřejňovaný básník a středoškolský profesor a z židovských demokratických socialistů, Naomi je komunistkou a nezkrotnou nudistkou, která se stane tragicky šílenou v rané dospělosti.

1920s 1920s Ginsbergovým dětem je odkryta poezie.

Otec, Louis běžně recituje Dickinsona, Shelleyho, Keatse, Poeho a Miltona svým dětem během jejich raného dětství na 163 Quitman Street v Newarku, v New Jersey.

1932 Namomi Ginsbergová je poprvé hospitalizována, nechává tak svého otce Louise, aby se staral o malého Ginsberga sám.

1935 Duševní stav Naomi se prudce zhoršuje.

Naomi Ginsbergová trpí řadou duševních poruch, což svědčí o skutečnosti, že její nemoc může být celoživotní. Sadly, and with few alternatives, Louis is forced to commit his wife to New Jersey's Greystone State Mental Hospital. Smutné je, a s několika alternativami, Louis je nucen spáchat svou manželku do New Jersey na Greystone Státní psychiatrická léčebna. Naomi returns home after a year away but continues to suffer bouts of paranoia, believing doctors have put wires in her head and sticks in her back. Naomi se vrací domů po roce pryč, ale stále trpí záchvaty paranoii, lékaři podezření, dát dráty v její hlavě a holí v zádech. June 1937 Červen 1937 A young Ginsberg begins to write A mladí Ginsberg se začíná psát

Eleven-year-old Allen Ginsberg starts capturing his thoughts in his first personal journal. Jedenáct-rok-starý Allen Ginsberg začíná zachytit své myšlenky ve své první osobní deník. June 24th, 1937 24. červen 1937 Mother Naomi attempts suicide Matka Naomi pokusy o sebevraždu

Naomi Ginsberg is found bleeding after father Louis breaks down the bathroom door and interupts her suicide attempt. Naomi Ginsberg je zjištěno krvácení po otci Louis dělí dveře do koupelny a interupts její pokus o sebevraždu. Naomi is returned to Greystone State Mental Hospital for a two-year absence from the family. Noemi se vrátila do Greystone Státní psychiatrická léčebna pro dva-leté nepřítomnosti rodiny. (See early journals excerpt pg 1.) (Viz počátkem časopisy výpis pg 1.) March 1938 Březen 1938 A precociously early interest in world politics is revealed A předčasně vyspěle včasného zájmu ve světové politice se ukázalo,

A journal entry from eleven-year-old Allen shows his railing against the Nazi movement. A žurnálu z jedenácti-rok-starý Allen ukazuje jeho zábradlí proti nacistické hnutí. (See early journals excerpt pg 2 and following) (Viz počátkem časopisy výpis pg 2 a následující) June 27, 1939 27. června 1939 Young Ginsberg begins to come of age Mladí Ginsberg začíná až přijde stáří

Allen graduates from grammar school and begins attending Paterson's Central High where he joins numerous clubs, later becoming the president of the Debating Society. Allen absolventů gymnázia a začíná se účastní Paterson Ústřední Vysoký, kde se spojuje řadu klubů, později prezident Diskutujeme o společnosti.

Mother Naomi returns from Greystone State Mental Hospital shortly thereafter and leads a near-normal life for a brief time. Naomi matka se vrací z Greystone Státní psychiatrická léčebna krátce poté a vede téměř normální život-po krátké době. September 1941 Září 1941 Ginsberg discovers Walt Whitman Ginsberg objevuje Walt Whitman

Ginsberg is inspired by his first exposure to Walt Whitman through his teacher, Francis Durbin, after a switch to Paterson's East Side High from Central. Ginsberg se inspiroval jeho první expozice Walt Whitman prostřednictvím svého učitele, Francis DURBIN, po přepnutí na East Side Paterson na vysoké ze střední. December 1941 Prosinec 1941 Young Allen is further exposed to mother Naomi's mental illness Young Allen je dále vystavena matka Naomi je duševní nemoc

During a particularly disturbing event for the family, 15-year-old Allen is pulled into his mother's mental illness as she convinces him to drag her by bus throughout rural New Jersey in search of a rest home for her, only to be retrieved the next day by father Louis. Během zvláště znepokojující událost v rodině, 15-rok-starý Allen je vytažen do jeho matky duševních nemocí jako ona přesvědčí ho, aby ji přetáhněte autobusem po celém venkově New Jersey hledat odpočinku doma na ni, jen aby se stáhly další den, otec Louis. October 1942 Říjen 1942 Allen's early entry into politics Allen je brzy vstoupí v politice

Brother Eugene's military post in Great Britain leaves Allen with more time to himself, which he decides to spend enlisting as an errand-boy for the popular local labor leader and congressional candidate, Irving Abramson. Bratře Eugenovi na vojenské stanoviště v Velká Británie ponechává Allen s více času pro sebe, který se rozhodne strávit odvedl jako pochůzka-kluk pro populární vůdce místní pracovní síly a kongresová kandidáta, Irving Abramson. June 23, 1943 23. červen 1943 High school graduation Vysoká škola maturita

Allen graduates from Paterson's East Side High School. Allen Paterson o absolventy z East Side High School. September 1943 Září 1943 Allen Ginsberg enters college Allen Ginsberg vstoupí College

Allen begins his education at Columbia University in New York City, originally aiming to become a labor lawyer. Allen začíná jeho vzdělání na Columbia University v New Yorku, jejímž cílem bylo původně, aby se stala práce advokáta. December 1943 Prosinec 1943 Allen meets the first of his lifelong Beat friends Allen splňuje první z jeho celoživotní Beat přátelé

Allen meets Lucien Carr, who soon introduces him to his St. Louis friends, David Kammerer and William S. Burroughs. Allen splňuje Lucien Carr, kteří ho brzy zavede k jeho přátelé St Louis, David Kammerer, a William S. Burroughs. Lucien chides Allen on his career choice; since he had never worked a day in his life, how could he know what „labor“ was. Lucien chides Allen na své kariéry volby, protože on nikdy pracoval jeden den ve svém životě, jak by mohl vědět, co se „práce“ byl. June 1944 Červen 1944 Allen Ginsberg meets Jack Kerouac Allen Ginsberg odpovídá Jack Kerouac

Lucien Carr (seeking occasional escape from the unwanted advances of his close friend, David Kammerer) joins his girlfriend, Celeine Young, as she spends time with her friends Edie Parker and her (Edie’s) roommate Joan Vollmer. Lucien Carr (hledá občasný únik od nechtěné zálohy jeho blízký přítel, David Kammerer) spojí své přítelkyně, Celeine Young, jako ona tráví čas se svými přáteli Edie Parker a její (Edie se) spolubydlící Joan Vollmer. Through Lucien, Allen finally meets Edie's boyfriend, Jack Kerouac, of whom he's been hearing so much. Prostřednictvím Lucien, Allen konečně splňuje Edie jeho přítel, Jack Kerouac, z nichž ten byl vyslechnutí jeho moc. August 14, 1944 14. srpna 1944 The Kammerer fiasco V Kammerer fiasko

Lucien Carr stabs his close friend, David Kammerer, to death. Lucien Carr bodnutí jeho blízký přítel, David Kammerer, k smrti. Kerouac and Burroughs are arrested as materiel witnesses. Kerouac a Burroughs jsou zatčeni jako materiálu svědků. Carr is sentenced to 1-20 years at Elmira Reformatory and released in 1946. Carr, je odsouzen k trestu 1-20 let na Elmira polepšovna a propuštěn v roce 1946. The New York Times headline reads: Columbia Student Kills Friend and Sinks Body in Hudson. The New York Times titulek zní: Columbia Student zabije přítele a propady Tělo v Hudson. January 1945 Leden 1945 William Burroughs meets Herbert Huncke William Burroughs splňuje Herbert Huncke

While looking to dispose of some morphine syrettes and a submachine gun, William Burroughs stumbles onto Herbert Huncke, a then-New York street character, petty thief and junkie and later moderately successful internationally known author. Zatímco hledají likvidovat některé morfin syrettes a rychlopalná pistole, William Burroughs klopýtá na Herbert Huncke a potom-New York ulici charakter, drobný zloděj a narkoman a později mírně úspěšný mezinárodně známý autor. Burroughs tries morphine for his first time at this same meeting. Burroughs se snaží pro své morfin poprvé na stejném zasedání. February 1945 Únor 1945 Allen begins his first serious writing Allen začíná své první vážné písemně

An examination of Allen's journal entries from this period reveals his first strong poetic ability. Prověření Allen z deníkových záznamů z této doby odhaluje své první silné poetické schopnost. March 16, 1945 16. března 1945 Allen is suspended from Columbia Allen je pozastaven z Kolumbie

While in the midst of a row with the housekeeper of his dormitory, Allen scrawls epithets in the dust of his dorm windowsill. Zatímco ve středu po sobě s hospodyní jeho ubikace, Allen scrawls epithets v prachu jeho koleji parapet. His comments “Fuck the Jews” and “Butler (the university president) has no balls” leave him suspended from school and he moves into Joan Vollmer's apartment on West 115th Street. Jeho poznámky „Seru na Židy“ a „Butler (prezident univerzity) nemá koule“ Nech ho odvolán ze školy a on se pohybuje v Joan Vollmer v apartmánu na 115. West Street. August 1, 1945 1. srpna 1945 Allen joins the Merchant Marines Allen připojí k námořní pěchotě obchodníka

Temporarily barred from school, seeking funds and inspired by Jack Kerouac, Allen joins the Military Sea Transportation Service (the Merchant Marine). Dočasně znemožněna školy, hledají finanční prostředky a inspirován Jack Kerouac, Allen připojí Vojenské námořní přepravě Service (obchodního loďstva). He graduates from training in November and soon sets off on his first voyage during which he experiments with marijuana for the first time with some Puerto Rican sailors. On absolventů školení v listopadu a brzy soupravy vyráží na svou první výpravu, během níž mu pokusy s marihuanu poprvé s některými Puerto Rican mořeplavci. September 1946 Září 1946 Allen returns to Columbia Allen se vrací do Kolumbie

With his suspension completed Allen Ginsberg resumes his education at Columbia University. S jeho pozastavení dokončena Allen Ginsberg obnoví své vzdělání na Columbia University. December 1946 Prosinec 1946 Allen and Kerouac meet Neal Cassady Allen Kerouac a splňují Neal Cassady

Hal Chase (a classmate of Allen and Jack Kerouac’s) introduces to the group his friend, Neal Cassady and his wife, LuAnne Henderson upon their arrival from Denver, Colorado. Hal Chase (a spolužák z Allen a Jack Kerouac je), zavádí do skupiny svého přítele, Neal Cassady a jeho žena, LuAnne Henderson po svém příjezdu ze Denver, Colorado. They were originally scheduled to arrive months before for Neal’s entrance exam at Columbia. Ty byly původně plánovaného příjezdu měsíců předtím, než pro Neal na přijímací zkoušky na Columbia. January 1947 Leden 1947 William Burroughs and wife Joan move to Texas William Burroughs a žena Joan přestěhovat do Texasu

Intending to grow marijuana, William Burroughs and wife Joan (formerly Ms. Vollmer) move to a farm near New Waverly, Texas and are later joined by Herbert Huncke. Hodlají pěstovat marihuanu, William Burroughs a žena Joan (dříve paní Vollmere) přesunout na farmě blízko New Waverly, Texas a později připojilo Herbert Huncke. March 1947 Březen 1947 Neal Cassady leaves New York Neal Cassady listů v New Yorku

Neal Cassady moves to Denver, Colorado. Neal Cassady se stěhuje do Denveru, Colorado. July 1947 Červenec 1947 Allen takes his famous trip to Denver and New Waverly, Texas Allen bere svou slavnou cestu do Denveru a New Waverly, Texas

Grasping at Neal Cassady, Allen visits the object of his unrequited affection in Denver only to find Neal preoccupied with his girlfriend, Caroline Robinson. Uchopení při Neal Cassady, Allen návštěvy objektu jeho neopětovaná láska v Denveru jen najít Neal zaujati svou přítelkyní, Caroline Robinson. In his ongoing attempt to hold on to him, Ginsberg invites Cassady to accompany him on a journey to Texas to visit William and Joan Burroughs. V jeho probíhající pokus o uspořádání na něj, Ginsberg zve Cassady, který doprovází ho na cestu do Texasu k návštěvě William Burroughs a Joan. September 1947 Září 1947 Allen ships out with the Merchant Marines Allen lodě ven s obchodníka vojáci

Allen departs the US on the SS John Blair destined for Dakar from a port in Galveston, Texas. Allen odjíždí USA na SS John Blair, určených pro Dakar z přístavu v Galveston, Texas. The trip terminates in New York in October of the same year. Na výlet končí v New Yorku, v říjnu téhož roku. November 1947 Listopad 1947 Mother Naomi has a lobotomy Matka Naomi má lobotomie

Allen receives a letter from Doctors at Pilgrim State Hospital, where Naomi had been residing, recommending his mother receive a frontal lobotomy. Allen dostane dopis od lékařů na Pilgrim státní nemocnice, kde byl Naomi bydliště, doporučování jeho matka dostávat frontální lobotomie. Since Louis had divorced her, the legal responsibility fell to her sons; Allen signs the papers. Vzhledem k tomu, že Louis byl rozvedený jí, že právní odpovědnost klesl na své syny, Allen známky novinách. July 1948 Červenec 1948 The “William Blake Vision” experience V „William Blake Vision“ zkušenost

Allen experiences Blake vision from his Spanish Harlem apartment. Allen zkušenosti Blake vidění od jeho španělský Harlem byt. In his words “Blake’s voice simultaneous with Eternity-vision.” The event influences Allen for the next 15 years. Podle jeho slov „Blake hlas současně s Eternity-vision.“ Tato událost ovlivňuje Allen po dobu dalších 15 let. February 1949 Únor 1949 Herbert Huncke moves into Allen's apartment Herbert Huncke Allen přestěhuje do jeho bytu

Despite his repeated refusals, Allen acquiesces and allows Herbert Huncke to move in with him. Přes jeho opakované odmítnutí, Allen acquiesces a umožňuje Herbert Huncke se pohybovat s ním. Huncke is soon joined by Vicki Russell, and Little Jack Melody (an ex-con on parole) who quickly begin stocking the apartment with stolen goods. Huncke se brzy připojilo Vicki Russell, a Little Jack Melody (ex-con na čestné slovo), kteří rychle začít punčocha byt s ukradeného zboží. Ginsberg is unwittingly involved in a burglary ring. Ginsberg se nevědomky podílí na loupež prstenem. February 1949 Únor 1949 Jack Kerouac’s writing career begins Jack Kerouac o psaní kariéra začíná

Jack Kerouac’s Novel The Town and the City is accepted by publisher Harcourt Brace. Jack Kerouac román Město a město je akceptováno vydavatel Harcourt Brace. April 21, 1949 21. duben 1949 Allen Ginsberg is arrested and institutionalized; meets Carl Solomon Allen Ginsberg, je zatčen a institucionalizovaného; splňuje Carl Šalomoun

Fearing their discovery by the law (due to his roommates' criminal deeds), Allen decides to relocate his private papers and journals to his brother's home. Ze strachu před jejich objevem podle zákona (v důsledku jeho spolubydlící 'trestných činech), Allen se rozhodne přemístit své soukromé novinách a časopisech se jeho bratr se domů. While traveling in a stolen car full of hot goods, he, Vicki Russell and Little Jack Melody are assailed by the police, the car overturns and Allen is caught and arrested. I když cestujete v kradeném autě plném horké zboží, on Vicki Russell a Little Jack Melody jsou zahrnováni ze strany policie, že auto se převrátí a Allen je zachycen a zatčen. As a condition of his release Allen agrees to enter Columbia Psychiatric Institute, where he meets Carl Solomon the first day of his stay. Jako podmínku pro jeho propuštění Allen souhlasí s tím, že vstoupí Columbia ústavu psychiatrického, kde se setká s Carl Šalamounovy první den svého pobytu. 1949 1949 Father Lois remarries Otec Lois remarries

Father Louis take's Edith as his wife. Otec Louis vzít na Edith jako jeho žena. September 1949 Září 1949 William Burroughs moves to Mexico William Burroughs přesune do Mexika

Joan Vollmer and William Burroughs move to Mexico City. Joan Vollmer William Burroughs a přestěhovat se do Mexico City. September 1949 Září 1949 The word „Beat“ enters the lexicon Slovo „Beat“ vstoupí do slovníku

Jack Kerouac uses the term „beat generation“ (earlier tossed about by Herbert Huncke) in a conversation with John Clellon Holmes. Jack Kerouac používá termín „porazit generace“ (dříve odhozený asi tím, Herbert Huncke) v rozhovoru s Johnem Clellon Holmes. February 27, 1950 27. února 1950 Allen's institutionalization ends Allen je institucionalizace končí

Allen Ginsberg’s agreed-to hospitalization (resulting from his arrest) ends and he is discharged from Columbia Psychiatric Institute. Allen Ginsberg sjednané-k hospitalizaci (vyplývající z jeho zatčení) končí a on je vypouštěna z psychiatrického ústavu Columbia. Allen declares to several close friends his new-found — albeit clearly temporary — heterosexuality. Allen prohlašuje na několika blízkých přátel jeho nový-našel - i když jasně dočasné - heterosexualita. March 1950 Březen 1950 Kerouac work is published Kerouac práce je zveřejněno

Kerouac’s first novel The Town and the City is released and is poorly received by critics. Kerouac je první román Město a město se uvolní a je špatně přijaté kritiky. March 1950 Březen 1950 William Burroughs begins to write William Burroughs se začíná psát

William Burroughs begins an autobiographical narrative that is later published as Junky. William Burroughs začíná jedna autobiografické vyprávění, které se později publikovány jako Junky. March 30, 1950 30. března 1950 Enter William Carlos Williams Zadejte William Carlos Williams

On March 28th Allen hears renowned poet William Carlos Williams speak at New York's Guggenheim Museum. Dne 28. března Allen slyší proslulý básník William Carlos Williams mluvit v New Yorku v Guggenheim Museum. Moved and motivated to meet him, Ginsberg nevertheless scurries away, preferring to introduce himself two days later in a letter that would prove to change his life. Přestěhoval a motivováni k tomu, aby ho poznala, Ginsberg přesto scurries pryč, raději sám sebe představit dva dny později v dopise, že by se ukázat, že změna jeho života. March 1950 Březen 1950 Allen meets Gregory Corso Allen splňuje Gregory Corso

Allen meets Gregory Corso at the Pony Stable, a lesbian bar in New York's West Village. Allen splňuje Gregory Corso v Pony Stabilní, lesbička bar v New Yorku West Village. The two quickly become close friends. Tyto dva rychle stanou blízcí přátelé. August 1951 Srpen 1951 Allen visits William Burroughs in Mexico Allen William Burroughs návštěvy v Mexiku

Allen and Lucien Carr visit Joan Burroughs in Mexico City, just missing William, who had left for Ecuador with a young friend in search of Yage, a powerful psychedelic drug. Allen a Lucien Carr návštěvě Joan Burroughs v Mexico City, prostě chybí William, který nechal pro Ekvádoru s mladým přítelem ve vyhledávání Yage, výkonný psychedelických drog. September 6, 1951 6. září 1951 William & Joan Burroughs' deadly William Tell skit William Burroughs Joan & 'smrtící Vilém Tell parodie

William Burroughs fatally shoots his wife, Joan, in the forehead during a drunken „William Tell“ routine. William Burroughs smrtelně výhonky jeho ženou, Joan, v čele po opilou „Vilém Tell“ rutina. December 1951 Prosinec 1951 Kerouac gets advance for On The Road Kerouac dostane zálohu na On The Road

Jack Kerouac receives a $250 advance for his novel On The Road with Allen's urging to his friend, Carl Solomon, who was then working at Ace books. Jack Kerouac obdrží $ 250 zálohu na románu On The Road s Allen je naléhala na svého přítele, Carl Šalomoun, který byl poté na pracovní Ace knih. May 1953 Květen 1953 Junkie published Junkie zveřejněn

William Burroughs’ Junkie is first published as a 35-cent paperback by Ace books. William Burroughs' Junkie je poprvé publikován jako 35-cent brožura by Ace knih. September 1953 Září 1953 Burroughs in love Burroughs v lásce

William Burroughs moves to New York from Mexico and falls in love with Allen. William Burroughs se přestěhuje do New Yorku z Mexika a padá v lásce s Allen. They have an intense affair, which Allen eventually ends. Mají intenzivní záležitost, která Allen nakonec končí. During this period they work on assembling their correspondence, later published as Yage Letters. Během této doby se práce na kompletaci jejich korespondence, později publikované jako Yage dopisů. December 1953 Prosinec 1953 Burroughs moves to Tangier Burroughs se stěhuje do Tangeru

After Allen abruptly ends their affair, William Burroughs moves to Tangier and does not to return to the US for 15 years. Po Allen náhle končí jejich aféry, William Burroughs, přesune do Tangeru a nemá k návratu do USA po dobu 15 let. December 1953 Prosinec 1953 Allen in Mexico Allen v Mexiku

Allen travels to Mexico for six months, returning to the US that spring. Allen cestuje do Mexika po dobu šesti měsíců, se vracejí do USA, aby na jaře. During this period Allen begins writing „Siesta in Xbalba“ and „Green Automobile.“ Během tohoto období Allen začíná psát „Siesta v Xbalba“ a „Zelená automobilů.“ January 1954 Leden 1954 Kerouac explores Buddhism Kerouac se zabývá buddhismus

Jack Kerouac begins serious study of Buddhism at the San Jose, California Library while staying with Neal Cassady and his new wife, Carolyn. Jack Kerouac začíná vážné studium buddhismu v San Jose, Kalifornie knihovna, zatímco pobývá s Neal Cassady a jeho nová manželka, Carolyn. June 1954 Červen 1954 Allen in San Francisco Allen v San Francisku

Upon his return from Mexico Allen moves in with Neal and Carolyn Cassady in San Jose, California. Po svém návratu z Mexika Allen přestěhuje do Neal a Carolyn Cassady v San Jose, Kalifornie. Allen finds himself less welcome after Carolyn walks in on him and Neal in bed together; he moves to San Francisco that August and proceeds to write his poem „Song.“ Allen ocitá méně vítám po Carolyn chodí na něj a Neal spolu v posteli, on se stěhuje do San Francisca, aby srpna a výnosů psát své básni „Píseň“. December 1954 Prosinec 1954 Allen meets Peter Orlovsky Allen splňuje Peter Orlovsky

Allen Ginsberg meets and immediately falls in love with Peter Orlovsky at painter, Robert LaVigne’s apartment in San Francisco, California. Allen Ginsberg schází, a okamžitě padá v lásce s Peterem Orlovsky na malíře, Robert Lavigne v bytě v San Franciscu, Kalifornie. August 1955 Srpen 1955 „Howl for Carl Solomon“ „Howl pro Carl Šalamounovy“

Allen writes first and last sections of „Howl for Carl Solomon.“ Allen píše, první a poslední sekce „Howl pro Carl Šalomouna.“ August 10,1955 Srpen 10,1955 City Lights’ first book City Lights' první knihu

City Lights Books publishes its first book: Lawrence Ferlinghetti’s Pictures of the Gone World, which is the first in the Pocket Poet series. City Lights Knihy vydává svou první knihu: Lawrence Ferlinghetti je Pictures of the Gone World, která je první v sérii Pocket Poet. September 1955 Září 1955 Allen meets Gary Snyder and Philip Whalen Allen splňuje Gary Snyder a Philip Whalen

Kenneth Rexroth introduces Allen to Gary Snyder, who in turn introduces Allen to Philip Whalen — all while Allen is planning a poetry reading at San Francisco’s Six Gallery at the request of friend Michael McClure’s (whom Allen met while teaching at San Francisco State University and who shares an interest in William Blake). Kenneth Rexroth Allen se zavádí Gary Snyder, kteří na oplátku přináší do Allen Philip Whalen - všechna zatímco Allen plánuje čtení poezie v San Francisku v Galerii Šest na žádost jeho přítel Michael McClure (komu Allen setkal zatímco výuky v San Francisku State University a kdo sdílí zájem William Blake). September 1955 Září 1955 Allen in Berkeley, California Allen v Berkeley, Kalifornie

Allen moves to a cottage behind 1624 Milvia Street in Berkeley, California. Allen přestěhuje do chaty za 1624 Milvia Street v Berkeley v Kalifornii. During this time he writes „Strange New Cottage in Berkeley,“ „A supermarket in California,“ and „Sunflower Sutra“ and holds several odd jobs, including teaching one night a week at San Francisco State University and as a baggage handler at a Greyhound bus station. Během této doby se píše: „Strange New Chalupa v Berkeley,“ „A supermarketu v Kalifornii,“ a „Slunečnice sútra“ a je držitelem několika lichý pracovních míst, včetně výuky na jednu noc v týdnu na San Francisco State University a jako zavazadla psovod na Greyhound autobusové nádraží. October 7, 1955 7. října 1955 „Howl“ reading at Six Gallery „Howl“ čtení na šest Galerie

At a poetry reading at San Francisco's Six Gallery, (arranged by Allen and moderated by Kenneth Rexroth), Allen reads parts of „Howl“ for the first time. Při čtení poezie v San Francisku v Galerii Šest (pořádaných Allen a moderuje Kenneth Rexroth), Allen čte části „Howl“ poprvé. Philip Lamantia, Michael McClure, Gary Snyder and Philip Whalen also read. Philip Lamantia, Michael McClure, Gary Snyder a Philip Whalen také přečíst. Lawrence Ferlinghetti telegrams Allen: „I greet you at the beginning of a great career. When do I get the Manuscript?“ Lawrence Ferlinghetti telegramů Allen: „Já bych vás na začátku velkou kariéru. Kdy mohu získat rukopis?“ March 18, 1956 18. březen 1956 „Howl“ reading in Berkeley „Howl“ čtení v Berkeley

Allen reads „Howl“ in its entirety at a poetry reading in Berkeley similar to a recent event at the Six Gallery. Allen nápis „Howl“ v plném rozsahu na čtení poezie v Berkeley, podobně jako nedávné události v šesti Galerie. June 9, 1956 9. červen 1956 Allen's mother dies Allen matka zemře

Naomi Ginsberg dies of a brain hemorrhage while at Greystone State Mental Hospital. Naomi Ginsberg zemře a mozkové krvácení při Greystone Státní psychiatrická léčebna. Allen receives a letter from her the following day, apparently written just prior to her death. Allen dostane dopis od ní následující den, podle všeho napsán těsně před její smrtí. October 1956 Říjen 1956 Howl and Other Poems is published Howl a jiné básně, je zveřejněno

City Lights Books publishes Howl and Other Poems as part of the Pocket Poet series. City Lights publikuje knihy Ostatní Básně Howl a jako součást Pocket Poet série. November 1956 Listopad 1956 The Mexico road trip V Mexiku Road Trip

After living in San Francisco, California for almost two years Allen begins planning his first trip to Europe. Poté, co žijí v San Franciscu, Kalifornie téměř dva roky plánování začíná Allenův svou první cestu do Evropy. On their way back home Allen, Gregory Corso, and Peter and Lafcadio Orlovsky visit Jack Kerouac in Mexico. Na své cestě zpět domů Allen, Gregory Corso a Peter a Lafcadio Orlovsky návštěvě Jack Kerouac v Mexiku. March 1957 Březen 1957 Allen and Peter in Morocco Allen a Peter v Maroku

Allen and Peter Orlovsky head for Morocco to meet up with William Burroughs and help edit William's „Naked lunch.“ Allen a Peter Orlovsky hlavu pro Maroko se setkat s William Burroughs a pomáhají upravovat Vilémova „Nahý oběd“. They travel on to Europe later that year. Jsou na cestování do Evropy, později v tomto roce. May 21, 1957 21. května 1957 Howl and Other Poems prompts arrests at City Lights Books Howl a jiné básně vyzve zatýkání v City Lights Knihy

Two plain-clothed police officers enter City Lights Books, buy copies “Howl and Other Poems” and leave. Dvou rovinách-oblečeného policisty vstupovat City Lights Knihy, koupit kopie „Howl a jiné básně“ a odejít. They return to arrest the clerk, Shigeyoshi Murao while an absent Lawrence Ferlinghetti is later served a warrant stating he sought to “willfully and lewdly print, publish and sell obscene and indecent writings, papers, and books, to wit: Howl and Other Poems.” An August trial is set. Jejich návrat k zatčení úředníka, Shigeyoshi Murao zatímco nepřítomen Lawrence Ferlinghetti se později sloužil rozkaz uvádí, že se snažil „záměrně a lewdly vytisknout, publikovat a prodávat nemravné a neslušné spisy, noviny a knihy, aby zdravý rozum: Howl a jiné básně. „Na hodnocení je nastaven srpnem. The incident bolsters sales of the book. Tento incident podhlavníky prodeje knihy. June 10, 1957 10. červen 1957 Allen and others at the “Beat Hotel” in Paris Allen a další na „Beat Hotel“ v Paříži

Tensions rise between Allen and William Burroughs over Peter Orlovsky so Allen and Peter decide to head for Europe. Nárůst napětí mezi Allen a William Burroughs nad Peter Orlovsky tak Allen a Peter rozhodnout o hlavu pro celou Evropu. They journey from Spain to Paris in September and land at 9, rue git le Coeur, Paris, later to be known as the “Beat Hotel”. Jejich cesta ze Španělska do Paříže v září a pozemků na 9, rue GIT le Coeur v Paříži, později ve známost jako „Beat Hotel“. They are soon joined by Gregory Corso who’d been living in Amsterdam. Jedná se brzy připojilo Gregory Corso, kteří rádi žijí v Amsterdamu. Allen remains for 10 months. Allen zůstává po dobu 10 měsíců. October 3, 1957 3. října 1957 “Howl” trial verdict „Howl“ soud verdikt

“Howl” is deemed “not obscene” by Judge Clayton Horn. „Howl“ je považován za „ne obscénní“, kterou soudce Clayton rohu. November 1957 Listopad 1957 Allen begins writing “Kaddish” Allen začíná psát „Kaddish“

While at a café in Paris Allen starts “Kaddish”. Zatímco v kavárně v Paříži Allen začíná „Kaddish“. January 1958 Leden 1958 William Burroughs moves to Paris William Burroughs přestěhuje do Paříže

William Burroughs joins Allen and the others at the Beat Hotel in Paris, just missing Peter Orlovsky, who had returned to New York. William Burroughs připojí Allen a další na Beat Hotel v Paříži, prostě chybí Peter Orlovsky, kteří se vrátili do New Yorku. During their stay Allen, Burroughs and Corso meet Marcel Duchamp, Man Ray, Benjamin Peret, Tristan Tzara and Louise Ferdinand Celine, among many others. Během svého pobytu Allen, Burroughs a Corso schází Marcel Duchamp, Man Ray, Benjamin Péret, Tristan Tzara a Louise Ferdinand Céline, mezi mnoha dalšími. April 2, 1958 2. dubna 1958 “Beatnik” enters the lexicon „Beatnik“ vstoupí do slovníku

San Francisco Chronicle journalist Herb Caen adds “nik” (a la Sputnik, etc.) to “Beat” in an attempt to taint the group with a communist-like moniker. San Francisco Kronika novinář Herb Caen přidá „NIK“ (a la Sputnik, atd.) k „vítězství“ ve snaze pošpinit skupiny s komunistickým-jako přezdívka. April 8, 1958 8. duben 1958 Cassady arrested Cassady zatčen

Neal Cassady is arrested for possession of 2 marijuana cigarettes and later sentenced to 5 years to life in San Quentin Prison. Neal Cassady je zatčen za držení marihuany 2 cigarety a později odsouzen na 5 let života ve věznici San Quentin. He serves just over two years and is released on July 4, 1960. Ten slouží jen něco málo přes dva roky a je propuštěn na 4. červenec 1960. July 17, 1958 17. červenec 1958 Allen returns to New York Allen se vrací do New Yorku

After an extended stay in the Beat Hotel in Paris, Allen sails for New York. Po prodloužené Beat pobyt v hotelu v Paříži, Allen pluje do New Yorku. February 5, 1959 5. únor 1959 Allen comes home… Allen přijde domů …

In something of a homecoming, Allen, Peter Orlovsky and Gregory Corso read to a sell-out crowd at Columbia University's McMillan Theater. V něco jako domů, Allen, Peter Orlovsky a Gregory Corso přečíst na sell-out davu na Kolumbijské univerzitě McMillan Theater. Allen’s father is present when Allen reads “Kaddish” for the first time. Allen otce je přítomen, když čte Allen „Kaddish“ poprvé. May 1959 Květen 1959 LSD

Invited by Gregory Bateson, Allen signs on as a test subject for an LSD-25 study at Stanford University’s Mental Research Institute in Palo Alto, California. Pozván Gregory Bateson, Allen příznaky jako zkoušený předmět pro LSD-25 studovat na Stanford University v oblasti duševního výzkumný ústav v Palo Alto v Kalifornii. 1959 1959 Naked Lunch published Naked Lunch zveřejněn

Olympia Press publishes William Burroughs’ Naked Lunch. Olympia Tisková publikuje William Burroughs' Naked Lunch. June 1959 Červen 1959 Big Table magazine triumphs Big Tabulka časopis triumfy

The government loses its obscenity trial against Big Table magazine for publishing excerpts of Naked Lunch, in part due to Allen's impassioned defense. Vláda ztrácí své obscénnost řízení proti Big Tabulka časopis pro publikování úryvků z Naked Lunch, zčásti způsobeno tím, že Allen je vášnivý obrany. April 1960 Duben 1960 Allen in South America Allen v Jižní Americe

Allen travels to Chile with Lawrence Ferlinghetti for a literary conference organized by local communists just as Castro is taking control Cuba. Allen cestuje do Chile s Lawrence Ferlinghetti pro literární konference pořádané místními komunisty stejně jako Castro je převzetí kontroly na Kubu. Allen is exposed to anti-American rhetoric in South and Central America. Allen je vystavena anti-americká rétorika v Jižní a Střední Ameriky. He travels on to Bolivia and Peru where he samples yage for the first time in his Lima hotel room (on May 23). On cestuje do Bolívie a Peru, kde se vzorky yage poprvé v jeho hotelovém pokoji Lima (na 23. května). 1960 1960 The New American Poetry is published Nová americká poezie je zveřejněn

Donald Allen’s anthology The New American Poetry: 1945-1960 is published representing the Beats and San Francisco poets for the first time in the mainstream. Donald Allen z antologie Nová americká Poetry: 1945-1960, je zveřejněn zastupující Beats a San Francisco básníků poprvé v hlavním proudu. September 15, 1960 15. září 1960 Allen completes “Kaddish” Allen dokončil „Kaddish“

Nearly three years after starting, Allen Ginsberg completes “Kaddish” and sends it to Lawrence Ferlinghetti for inclusion in a forthcoming City Lights Book. Téměř tři roky po zahájení, Allen Ginsberg dokončil „Kaddish“ a odešle ji na Lawrence Ferlinghetti pro zařazení do připravovaného City Lights Book. November 26, 1960 26. listopadu 1960 Allen meets Timothy Leary and experiments with “magic mushrooms” Allen splňuje Timothy Leary a experimenty s „magické houby“

Allen attends a psychiatry conference at which the Beats are the subject. Allene navštěvuje psychiatrie konference, na které jsou předmětem Beats. Psychiatrist Sir Humphry Osmond, an associate of psychedelic researcher and novelist Aldous Huxley (The Doors of Perception), urges Ginsberg to meet Harvard psychiatrist Timothy Leary. Psychiatr sir Humphry Osmond, jeden spolupracovník psychedelic vědec a prozaik Aldous Huxley (The Doors vnímání), naléhá Ginsberg, aby psychiatr harvardského schází Timothy Leary. Leary visits Ginsberg and invites him to Boston where Allen tries magic mushrooms (psilocybin) for the first time with Leary’s guidance. Leary návštěv Ginsberg a zve ho do Bostonu, kde se pokusí Allen halucinogenních hub (psilocybin) poprvé s Leary orientační. March 23, 1961 23. března 1961 Allen begins significant early 1960's travels: Paris Allen začíná významné rané 1960 na cestách: Paris

Allen and Peter Orlovsky sail for Europe on the SS America, stopping first in Paris to look for William Burroughs. Allen a Peter Orlovsky plachta pro Evropu na SS Ameriky, první zastávky v Paříži hledat William Burroughs. April 29, 1961 29. dubna 1961 Kaddish and Other Poems is published Kaddish a jiné básně, je zveřejněno

City Lights Books releases Kaddish and Other poems as number fourteen of the Pocket Poet series. City Lights Knihy Ostatní zprávy Kaddish a básní, jako je počet čtrnáct z Pocket Poet série. July 15, 1961 15. července 1961 Allen’s early 60's travels continue: Tangier Allen se počátkem 60. urazí i nadále: v Maroku

Realizing William is no longer in Paris, they continue on to Tangier, where they finally find him. Realizace William se již v Paříži, budou pokračovat do Tangeru, kde nakonec ho našli. William Burroughs is not fond of Peter Orlovsky and makes this so clear that Peter becomes uncomfortable and departs for Istanbul. William Burroughs není rád Peter Orlovsky a dělá to tak jasné, že Peter se stává nepohodlný a odjíždí na Istanbul. Timothy Leary appears in this scene. Timothy Leary se objevuje v této scéně. August 24, 1961 24. srpen 1961 Allen’s early 60s travels continue: Greece Allen se počátkem 60. urazí i nadále: Řecko

Allen sails to Greece and remains there through the middle of October. Allen pluje do Řecka a zůstane tam až v polovině října. October, 1961 Říjen 1961 Allen’s early 60s travels continue: Israel Allen se počátkem 60. urazí i nadále: Izrael

Allen departs Greece for Israel and links up once again with Peter Orlovsky. Allen odjíždí Řecko pro Izrael a navazuje opět s Petrem Orlovsky. January 21, 1962 21. ledna 1962 Allen’s early 60s travels continue: East Africa Allen se počátkem 60. urazí i nadále: Východní Afrika

Allen and Peter Orlovsky leave Israel and journey to East Africa where they attend a rally in Nairobi. Allen a Peter Orlovsky opustit Izrael a cestu do východní Afriky, kde se zúčastnil shromáždění v Nairobi. February 15, 1962 15. února 1962 Allen’s early 60s travels culminate: India Allen se počátkem 60. urazí vyvrcholit: Indie

Allen and Peter Orlovsky travel from Africa to India, arriving in Bombay. Allen a Peter Orlovsky cestu z Afriky do Indie, přijíždí v Bombaji. They move on to Delhi and meet up with Gary Snyder and his wife, Joanne Kyger, who were living in Japan during the previous 5 years. Jsou přejít na Dillí a setkat se s Gary Snyder a jeho manželka, Joanne Kyger, kteří žili v Japonsku během předchozích 5 let. For the next 15 months Peter joins Allen on a relentless journey through India in search of spiritual guidance. Pro příštích 15 měsíců Peter Allen připojí na tvrdý cesta přes Indii při hledání duchovního vedení. Allen meets with as many holy men as possible. Allen setká s tolika svatých mužů, jak je to možné. May 15, 1963 15. května 1963 Allen’s early 60s travels end in the Far East; he writes “The Change” Allen se počátkem 60. urazí konci na Dálném východě, píše: „Změna“

Allen leaves Peter (who chooses to remain in India for a while longer) and journeys through Bangkok, Saigon and Cambodia, finally spending 5 weeks with JoAnne Kyger and Gary Snyder in Japan. Allen opouští Peter (kdo se rozhodne zůstat v Indii, na chvíli déle) a jízdy přes Bangkok, Saigon a Kambodži, nakonec výdaje 5 týdnů s Joanne Kyger a Gary Snyder v Japonsku. Allen then leaves for North America and on the train from Kyoto to Tokyo, writes “The Change”. Allen pak nechává v Severní Americe a na vlak z Kjóta do Tokia, píše dále jen „Change“. C. July 26, 1963 C. 26. červenec 1963 Allen back in North America Allen zpět v Severní Americe

Allen arrives in Vancouver, British Columbia from his lengthy travels in South and East Asia to participate in a poetry conference on July 17th. Allen přichází ve Vancouveru, British Columbia z jeho dlouhých cestách v jižní a východní Asii, k účasti na konferenci o poezii 17. července. He then moves to San Francisco until the end of November, when he returns to New York. Pak se přestěhuje do San Franciska do konce listopadu, kdy se vrací do New Yorku. July 4, 1964 4. červenec 1964 “Back to the Wall” „Back to the Wall“

It’sa US presidential election year and Allen writes his essay “Back to the Wall”, lamenting the direction of American politics and the choice of candidates. Jde o americký prezidentských volbách roku a Allen píše své eseji „Back to the Wall“, bědovat nad směrem k americké politice a výběru kandidátů. October 1964 Říjen 1964 Enter Ken Kesey and Merry Pranksters Zadejte Ken Kesey a veselé Pranksters

Ken Kesey arrives in New York with Neal Cassady at the helm of his bus. Ken Kesey dorazí v New Yorku s Neal Cassady u kormidla jeho autobusu. Jack Kerouac is fetched from his home on Long Island for a gathering in the city but is more offended than excited by their wildness. Jack Kerouac je přitažené za vlasy ze svého domova na Long Island za shromažďování ve městě, ale je mnohem horší, než nadšen jejich divokost. November 1964 Listopad 1964 Allen on tour in New England with Corso and Orlovsky Allen na turné v New England se Corso a Orlovsky

Allen, Peter Orlovsky and Gregory Corso conduct a series of readings at Brandeis and Harvard Universities. Allen, Peter Orlovsky a Gregory Corso provedla sérii odečtů na Brandeis a Harvard vysoké školy. The Brandeis reading of „Kaddish“ is recorded and later released on record. V Brandeis čtení „Kaddish“ je zaznamenáno a později propuštěni na rekord. January 11, 1965 11. ledna 1965 The Naked Lunch Trial Nahý oběd Trial

In a Boston, Massachusetts courtroom, Allen defends Naked Lunch. V Boston, Massachusetts soudní síni, Allen hájí Naked Lunch. Judge Eugene A. Hudson nevertheless rules the book obscene but is overturned by the State Supreme Court on July 7, 1966. Soudce Eugene A. Hudson nicméně pravidla knihy obscénní, ale je převrácený ze strany státu Nejvyšším soudem dne 7. červenec 1966. January 15, 1965 15. leden 1965 Allen makes waves in Cuba Allen dělá vlny na Kubě

Allen attends a literary conference in Cuba. Allen navštěvuje literární konference na Kubě. Castro's regime is not recognized by the US government so he is forced to travel through Mexico City (and exit via Czechoslovakia). Castrova režimu není rozpoznáno vládou USA takže je nucen cestovat přes Mexiko City (a výjezd přes Československo). Tension develops when Allen is rumored to have said Fidel's brother Raul is gay and that he (Ginsberg) thinks Che Guevara is cute. Napětí se vyvíjí, když Allen je rumored na to řekl Fidel bratr Raul je gay a že on (Ginsberg) si myslí, že Che Guevara je roztomilý. Numerous young poets are arrested and questioned after spending time with Ginsberg. Četné jsou mladí básníci zatčen a vyslýchán po trávení času s Ginsberg. Allen is escorted from his room and put on a flight to Prague on the 18th of February. Allen je odvezen ze svého pokoje a dejte na letu do Prahy na 18. února. January-March 1966 Leden až březen 1966 The Fall of America and “These States” poems Pád americké a „Tyto státy“ básně

Allen buys a state-of-the-art tape recorder with $600 he receives from Bob Dylan and records spontaneously composed poetry. Allen nakupuje state-of-the-art magnetofon s 600 dolary, které získá od Bob Dylan a záznamy se samovolně skládají básně. He adds these to a theme he started in Seattle the previous September, at first titled “These States,” that trace his travels from Los Angeles to Kansas and back east. A dodává, tyto téma začal v Seattlu předchozí září, v prvním titulkem „Tyto státy“, že dohledání jeho cestě z Los Angeles do Kansas a zpět na východ. The works are later assembled into “The Fall of America” collection with “Wichita Vortex Sutra” proclaiming an to end the Vietnam war. Stavební práce jsou později sestavených do „Pád americké“ sbírku „Wichita Vortex sútra“ vyhlásili jeden na konci vietnamské války. March 18, 1965 18. březen 1965 Allen in Moscow Allen v Moskvě

While in Prague Allen jaunts to Moscow seeking a sense of ancestry and meets with Naomi's cousin, Joe Levy. Zatímco v Praze Allen výlety do Moskvy hledá smysl pro předky a setká se Naomi na bratrance, Joe Levy. He also spends some time with Russian poets Yevgeny Yevtuchenko and Andrei Voznesenski. On také stráví nějaký čas s ruskými básníky, Jevgenij Yevtuchenko a Andrej Voznesenski. On his way back to Czechoslovakia, Allen stops in Warsaw and Auschwitz. Na své cestě zpět do Československa, Allen zastávky ve Varšavě a Osvětim. May 1, 1965 1. května 1965 Allen is crowned King of May Allen je korunován králem května

Allen returns to Prague just in time for the first May Day celebration since Soviet control began. Allen se vrací do Prahy právě včas pro první První máj oslavy, protože sovětská vláda začala. Poet Joseph Skvorecky, the intended “King of May” is ill and asks Allen to take his place. Básník Josef Škvorecký, je určena „King máj“ je nemocný, a žádá Allen vzít jeho místo. Allen is shuttled through the crowds on a flatbed truck donning a paper crown. Allen je shuttled přes davy lidí na valník kamion nasazení papírové koruny. The high visibility draws attention from the authorities who confiscate Allen’s journal and cite it as “evidence” of unwanted activity; Allen is expelled from the country. Vysokou viditelnost remíz pozornosti ze strany úřadů, které zabavila Allen z deníku a citovat ho jako „důkazy“ o nežádoucí aktivity, Allen je vyhoštěn ze země. May7, 1965 May7, 1965 Allen writes „Kral Majales“ Allen píše „Král Majales“

Expelled from Czechoslovakia and on a flight to London, Allen writes his poem „Kral Majales,“ recounting his Prague experiences. Vyhoštěn z Československa a na letu do Londýna, Allen píše svou báseň „Král Majales,“ vyprávějí své zážitky Praze. May 9, 1965 9. května 1965 Allen with Bob Dylan in London Allen se Bob Dylan v Londýně

Bob Dylan invites Allen to his performance at London's Albert Hall and to a party with the Beatles thereafter. Bob Dylan Allen zve na svůj výkon v londýnské Albert Hall a na párty s Beatles poté. Noticing a very tense gathering, Allen nestles up to Dylan only to have John Lennon chide, „why don't you get closer!“ Povšimnutí velmi napjatá shromažďování, Allen hnízdí až Dylan pouze na John Lennon peskovat, „proč ne vy dostanete blíž!“ Not missing a beat, Allen falls into Lennon's lap with „have you read William Blake?“ Nechybí jeden beat, Allen spadne do klína Lennon je s „Četl jste William Blake?“ June 11, 1965 11. červen 1965 Allen at London’s Royal Albert Hall Allen v londýnské Royal Albert Hall

Aware London is teaming with poets, Allen organizes a reading similar to the 1956 affair he arranged in Berkeley, California. Uvědomuje si Londýn je spolupráce s básníkem, Allen pořádá čtení podobná aféra v roce 1956 byl uspořádán v Berkeley v Kalifornii. He writes “Who Be Kind To” especially for the occasion — with just three days to go. Píše: „Kdo druhu“, zejména u příležitosti - se jen tři dny na cestu. The international event draws 7,000 spectators and 19 poets, including Lawrence Ferlinghetti, Andrei Voznesenski, Harry Fainlight, Ernst Jandl and even William Burroughs. V případě remízy mezinárodní 7000 diváků a 19 básníků, včetně Lawrence Ferlinghetti, Andrej Voznesenski, Harry Fainlight, Ernst Jandl, a dokonce i William Burroughs. June 29, 1965 29. června 1965 Allen returns to the US with a reactivated FBI file Allen se vrací do USA s reaktivovat FBI obrázek

Upon returning from his Cuba-Prague-Russia-London excursion, Allen is stopped by US Customs and strip-searched. Po jeho návratu z Kuby-Praha-Rusko-Londýn exkurze, Allen se zastavil na americké celní a pásky-prohledávány. Stealing a glance at the customs papers Allen notes his previously deactivated FBI file is once again active and that “these persons are reported to be engaged in smuggling narcotics.” Krádež v kostce na celních dokumentů Allen upozorňuje na jeho dříve deaktivován FBI soubor je opět aktivní, a že „tyto osoby jsou hlášeny být zapojeni do pašování narkotik.“ July 1965 Červenec 1965 The Berkeley Poetry Conference and a reunion with Gary Snyder Berkeley Poezie konference a setkání s Gary Snyder

Allen returns to California for the Berkeley Poetry Conference with colleagues Amiri Baraka, Robert Duncan, John Wieners. Allen se vrací do Kalifornie na Berkeley Poezie konference s kolegy Amiri Baraka, Robert Duncan, John Wieners. He is reunited with Gary Snyder, who has recently returned from Japan, and the two travel to Oregon and Washington for a backpacking trip and shared Buddhist studies. Je sloučeni s Gary Snyder, který se nedávno vrátil z Japonska, a dvě cesty na Oregon a Washington na výlet backpacking a sdílených buddhistické studií. October 1965 Říjen 1965 Peace Protests and the Hells Angels Mírové protesty a Hells Angels

During a peace protest, “patriotic” Hells Angels harass demonstrators while the police stand by and do nothing. Během mírových protestů, „vlastenecká“ Hells Angels obtěžovat demonstrantů, zatímco policie v pohotovosti a nic nedělat. Worried about safety during an upcoming event, Allen composes a 21-point plan on “How to make a March/Spectacle,” with instructions for peaceful demonstration and avoiding confrontation. Starost o bezpečnost během nadcházející událost, Allen komponuje a 21-bodový plán na téma „Jak učinit březen / brýle,“ s pokyny pro mírové demonstrace a vyhnout se konfrontaci. The leaflet proves futile but Allen’s chanting OM with his Harmonium sways the Angels, who reverse course and join in. Na letáku se ukáže zbytečná, ale Allen na skandování OM s jeho harmonium sways andělů, kteří zvrátit průběh a připojit palců March 26, 1966 March 26, 1966 The Committee on Poetry Výbor z poezie

Appalled that his tax dollars play a role, however small, in America’s war in Vietnam, Allen forms the Committee on Poetry to decrease his income tax by donating it instead to artists. Zděšen tím, že jeho daňové dolary hrát roli, ale malé, v americké válce ve Vietnamu, Allen formy Výboru pro Poezie na snížení daně z příjmu podle jeho darování, že místo toho, aby umělci. June 14, 1966 14. června 1966 Allen, LSD, and the US Senate Allen, LSD, a Senátem USA

Allen testifies before the US Senate Judiciary Subcommittee on Juvenile Delinquency and argues against making LSD possession illegal. Allen vypovídá před Senátem USA Soudnictví podvýboru pro kriminalitu mladistvých, a argumentuje proti vytváření nelegálních držení LSD. January 14, 1967 14. leden 1967 The “Human Be-In” Tento „Human Be-in“

Allen helps plan the “Human Be-In” a speaking-musical-poetry-performance “…gathering of younger people aware of the planet’s fate — desiring a new kind of society involving prayer, music and spiritual life.” Timothy Leary and Jerry Rubin speak; Allen, Lawrence Ferlinghetti and Gary Snyder read poetry; and the Grateful Dead and Jefferson Airplane perform. Allen pomáhá plánovat „Human Be-V“ a mluvení-hudebně-poezie-výkon “… sejdou mladí lidé uvědomují planety osud - žádajíce nový druh společnosti, zahrnující modlitbu, hudby a duchovního života.“ Timothy Leary a Jerry Rubin mluvit, Allen, Lawrence Ferlinghetti a Gary Snyder číst poezii, a vděčný Dead a Jefferson Airplane provést. July 5, 1967 5. červenec 1967 The Spoleto Festival V Spoleto Festival

Allen travels to Italy for the Spoleto Festival, where he reads “Who Be Kind To.” He is later arrested and detained by the Italian police for “use of certain words.” An argument ensues over Allen’s refusal to sign a statement the police prepared for him. Allen cestuje do Itálie na Spoleto Festival, kde byl nápis „Kdo druhu.“ On je později zatčen a zadržován na policejní italského pro „užití některých slov.“ Argument vychází nad Allen odmítl podepsat prohlášení o policie připravena pro něho. July 20, 1967 20. července 1967 Dialectics of Liberation conference Dialektika osvobození konference

Allen travels from Italy to London to attend the Dialects of Liberation conference, organized by radical Psychologist RD Laing, who is seeking to “demystify human violence in all its forms.” Allen gives his address: “Consciousness and Practical Action.” Notably, Allen is rather effected by Gregory Bateson’s introduction to the Greenhouse effect theory. Allen cestě z Itálie do Londýna, aby se zúčastnili nářečí osvobození konference, pořádané radikální psycholog RD Laing, kteří se snaží „demystifikovat lidského násilí ve všech jeho formách.“ Allen dává jeho adresu: „Vědomí a praktické činnosti.“ Konkrétně, Allen je spíše uskutečněné Gregory Bateson je úvod do teorie skleníkového efektu. July 29, 1967 29. července 1967 LSD and „Wales Visitation“ LSD a „Wales Navštívení“

From London and the „Dialectics“ conference, Allen Travels to Llanthony Valley in Wales where, feeling rather safe, he partakes of LSD. Z Londýna a „dialektika“ Konferenční, Allen cestuje do Llanthony Valley ve Walesu, kde pocit spíše v bezpečí, ten podílí na LSD. With the drugs and Gregory Bateson's Greenhouse effect theory swimming in his mind, Allen writes the poem „Wales Visitation.“ S drogami a Gregory Bateson na Skleníkový efekt teorie plavání v jeho mysli, Allen píše v básni „Navštívení Wales.“ October 21, 1967 21. říjen 1967 Pentagon Exorcism Pentagon zaříkání

Tens of thousands attend a march on Washington, DC — the largest anti-war rally yet — to protest America's actions in Vietnam. Desítky tisíc účastnit se protestní pochod na Washington, DC - největší anti-války manifestaci dosud - na protest proti americké akce ve Vietnamu. The highlight of the event is the „Pentagon Exorcism“ delivered by Ed Sanders and Tuli Kupferberg of the Fugs, the text of which was written by Allen (who is in Italy) and titled „No Taxation Without Representation.“ Zlatým hřebem této akce je „Pentagon zaříkání“ vydané Ed Sanders a Tuli Kupferberg z Fugs, že text, který byl napsán Allen (který je v Itálii) a titulkem „Žádné zdanění bez zastoupení.“ October 28, 1967 28. října 1967 Allen meets with Ezra Pound Allen setká s Ezdráš libra

Allen returns to Italy from his UK jaunts and finally meets with Ezra Pound, with whom he had sought an audience for quite some time. Allen se vrací do Itálie ze svého UK výlety a konečně setká s Ezdráš libra, s nímž byl žádal publikum docela nějaký čas. Pound agrees to answer some questions from Allen about his (Ezra’s) poetry. Libra souhlasí s tím, že Odpovězte na několik otázek z Allen o své (Ezd letech) poezie. December 5, 1967 5. prosinec 1967 Allen’s first arrest for anti-war activities Allen první zatčení pro anti-válečných aktivit

Allen is arrested along with pediatrician Dr. Benjamin Spock and 264 others at an anti-draft demonstration in New York City. Allen je zatčen spolu s pediatr Dr. Benjamin Spock a 264 dalších v návrhu anti-demonstrace v New York City. February 3, 1968 3. únor 1968 Neal Cassady dies Neal Cassady umírá

Neal Cassady is found dead near the railroad tracks between San Miguel Allende and Celaya, Mexico. Neal Cassady je nalezen mrtvý v blízkosti železniční tratí mezi San Miguel Allende a Celaya, Mexiko. Cassady set out on a 15-mile walk wearing shorts and a t-shirt and became sidetracked at a local wedding. Cassady stanoveny na 15-kilometr pěšky na sobě šortky a t-shirt a stal odbočil na místní svatbu. After combining a Mexican agave-based alcohol called pulque with the barbiturate, Seconal he apparently continued on at sundown and died of exposure during the night. Po kombinující mexické agáve-založené alkoholu nazývá pulque s barbiturát, Seconal prý pokračoval na západ slunce a zemřel expozice v průběhu noci. Mar 17, 1968 17. březen 1968 “Festival of Life” „Festival Life“

Allen, after being asked to participate, expresses safety concerns about the “Festival of Life” planned for the upcoming Democratic National convention. Allen, poté, co byl požádán o účast, vyjadřuje obavy o bezpečnost „Festival Life“ plánované na nadcházející Demokratické národní shromáždění. He nevertheless attends the convention along with friend and fellow peace protestor Jerry Rubin and Abbie Hoffman (the organizer, and whom Allen meets at the affair), Phil Ochs and Arlo Guthrie. On však navštěvuje úmluvy spolu s přítelem a pokojné protestující kolegy Jerry Rubin a Abbie Hoffman (pořadatel, a komu Allen se schází na aféra), Phil Ochs a Arlo Guthrie. The organizers also create their own party, The Youth International Party, whose members are known as “Yippies.” Organizátoři se také vytvářet své vlastní strany, Youth International Party, jejíž členové jsou známí jako „Yippies.“ July 1968 Červenec 1968 Allen’s upstate retreat and Peter Orlovsky Allen je na severu ústup a Peter Orlovsky

Allen purchases an 80-acre farm as a retreat and work place and to insulate Peter Orlovsky from drugs. Allen nakupuje 80-akr farmě jako ústup a pracovní místa a izolovat Peter Orlovsky od drog. Allen’s friend, the filmmaker Barbara Rubin (who is familiar with the area) helps Allen select the property, which is 60 minutes west of Albany, near the small town of Cherry Valley. Allen přítele, režiséra Barbara Rubin (který je obeznámen s plochou) pomáhá Allen vybrat nemovitost, která je 60 minut západně od Albany, nedaleko městečka Cherry Valley. August 24-30, 1968 24-30 srpen 1968 Democratic National Convention, Chicago Demokratické národní shromáždění, chicago

Allen arrives in Chicago for the Democratic National Convention to find that Mayor Daley has refused to issue a permit for the “Festival of Life” and has armed the city to its teeth. Allen dorazí v Chicagu za demokratické Národní shromáždění, aby zjistíte, že starosta Daley odmítla vydat povolení pro „Festival Life“ a ozbrojené do města, aby jeho zuby. As thousands stream into town, Allen feels responsible for preventing violence. Stejně jako tisíce proudu do města, Allen cítí odpovědné za prevenci násilí. At one point police attack the crowd and Allen begins a 7-hour chant of “Om.” Outbreaks continue through the week as the police brutalize TV reporters, news journalists and bystanders. V jednu chvíli policii útok davu a Allen začíná na 7-hodinová chorál z „Om.“ Ohniska pokračovat přes týden policie jako týrat televizní reportéři, novináři novinky a kolemjdoucí. Many are hospitalized. Mnozí jsou hospitalizováni.

Allen notes: Allen poznámky: “Tear gassed chanting OM at Lincoln park Yippie Life-Festival Chicago 1968 Presidential convention, then accompanied Jean Genet & William Burroughs on front line Peace “Conspiracy” march led by Dave Dellinger.” „Sci opilý skandování OM na Lincoln Park Yippie Life-festival Chicago 1968 prezidentské konvence, pak doprovázeno Jean Genet & William Burroughs na frontovou linii, mír“ Conspiracy „Pochod pod vedením Dave Dellinger.“ September 1968 Září 1968 Allen retreats to his Cherry Valley, NY farm for the 1968-69 winter Allen ústraní, aby jeho Cherry Valley, NY farmy pro zimní 1968-69

Drained by the events at the Democratic National Convention in Chicago, Allen repairs to his property in Cherry Valley, New York for the winter. Máčením, které události v Demokratické národní shromáždění v Chicagu, Allen opravy svého majetku v Cherry Valley, New Yorku, pro zimní období. He hires young filmmaker Gordon Ball to manage the farm with Peter Orlovsky and begins setting some of William Blake’s work to music for release on the Beatles’ Apple Records label. On pronajme mladé filmaře Gordon Ball spravovat farmy s Peterem Orlovsky a začíná se stanoví některé William Blake práce na hudbě k uvolnění na Beatles' Apple Záznamy etiketě. November 1968 Listopad 1968 Planet News published Planet News,

Allen’s Planet News: Poems 1961-1967 is published by City Lights Books as part of the Pocket Poet series. Allen je Planet Novinky: Poems 1961-1967 vydalo City Lights Knihy jako součást Pocket Poet série. June 1969 Červen 1969 Allen records Blake’s Songs Allen záznamy Blake písně

Allen begins recording the Blake songs he set to music, mostly from Songs of Innocence and Songs of Experience. Allen začne nahrávání Blake písně pak postavil na hudbu, převážně z písní Songs neviny a zkušeností. Barry Miles manages the project, which includes musicians Don cherry, Elvin Jones and Jon Scholle. Barryho Milese řídí projekt, který zahrnuje hudebníky Don Cherry, Elvin Jones a Jon Scholle. After some troubles with Apple Records, the material is released by MGM records in 1970. Po nějaké potíže s Apple Records materiál je uvolňován MGM záznamy v roce 1970. October 21, 1969 21. říjen 1969 Jack Kerouac Dies Jack Kerouac umírá

Jack Kerouac dies in St. Petersburg, Florida of cirrhosis of the liver. Jack Kerouac umírá v St Petersburg, Florida, USA na cirhózy v játrech. After he serves as a pal bearer at the funeral in Lowell, MA, Allen begins writing the long elegy, “Memory Gardens.” December 1969 Allen testifies at the “Chicago Seven” conspiracy Trial

Allen testifies on behalf of the so-called Chicago Seven — the “Festival of Life” organizers who were tried for inciting a riot at the 1968 Democratic National Convention. Five of the defendants — Rubin, Hoffman, Hayden, Dellinger and Davis — are convicted but the ruling is later reversed. May 1970 Allen’s Indian Journals published

City Lights Books publishes Allen’s Indian Journals, covering his travels in India from March 1962 through May 1963. August 1970 Allen meets Chogyam Trungpa, Rinpoche

Swami Muktananda invites Allen to join him in Dallas, Texas to practice his (Muktananda’s) style of chanting. Allen practices chanting “Guru Om” in his hotel room for a week and adopts the style for a short period.

Later that same year, however, while hailing a cab on a New York City street to take his father to the hospital, Allen meets the Tibetan Lama, Chogyam Trungpa, Rinpoche. The purely chance acquaintance proves to be the longer relationship. May 1971 Spontaneous poetry?

Allen meets with Chogyam Trungpa, Rinpoche at a San Francisco hotel just before a public talk. Allen complains of fatigue and Trungpa replies “that’s because you don’t like your poetry. Make up your poems on the spot.” Allen takes the advice to heart, though with only slight success, but finds himself fully intrigued by the man, nevertheless. September 1971 India, Bengal, floods and famine

Using an anonymously donated ticket, Allen visits India and West Bengal, and in the latter, tours refugee camps at Jessore road after floods and famine have left some 7 million people homeless. In response, he writes the lengthy poem “September on Jessore Road.” November 9 & 17, 1971 Allen with Bob Dylan and First Blues

Bob Dylan observes Allen reading poetry at New York University. Dylan is impressed with Allen’s improvisation and they continue that night with an impromptu jam session at Allen’s apartment. The encounter is so successful that Dylan asks Allen to join him in the studio. The collaboration includes musicians Happy Traum and David Amram and the resulting work is released as First Blues, albeit much later in 1983. January 1972 “Kaddish” makes the stage

After years of preparation Allen’s stage adaptation of “Kaddish” is mounted at the Chelsea Theater in Brooklyn, New York. Directed by Robert Kalfin, the production is a critical success, running for nearly a month. August 1972 The Republican National Convention and our government in action?

With the Republican National Convention coming up, Allen organizes a peace protest, which — documents later obtained through a Freedom of Information Act request would prove — was infiltrated by the FBI. The agents posed as demonstrators and deliberately generated a disruption to instigate arrests, including those of Allen and a several other participants. Though later released, the otherwise peaceful demonstrators are depicted as violent. December 1972 Fall of America published — and hailed

City Lights Books publishes Fall of America to wide acclaim. Assembled from his recorded poems in early 1966, the book is faithful to Allen’s chronicle of his travels and serves as a travelogue, capturing a sense of a country at war. The work receives the National Book Award for Poetry. February 1973 National Institute of Arts and Letters

Allen — along with Kurt Vonnegut, Jr. — is elected to the National Institute of Arts and Letters. September-December 1973 Meditation retreat with Trungpa, Rinpoche

Allen retreats to the Vajrayana Seminary hosted by Trungpa Rinpoche at Teton Village near Jackson Hole, Wyoming for meditation and advanced Buddhist training. He writes prodigiously during his stay and produces one long work in particular, “Mindbreaths”, capturing his thoughts and meditations. January 13, 1974 “Jaweh & Allah Battle”

Allen laments the Yom Kippur war in the Middle East, writing “Jaweh & Allah Battle” in his frustration. 1974 The Jack Kerouac School of Poetics

Allen responds to a request from Trungpa, Rinpoche and with Anne Waldman, co-founds the Jack Kerouac School of Disembodied Poetics at Naropa in Boulder, Colorado. October 27, 1975 Allen and Bob Dylan on tour

After working to establish Naropa University, Allen joins Bob Dylan's Rolling Thunder Review tour late in 1975 and through parts of 1976. July 7, 1976 Allen’s father dies

Louis Ginsberg dies at the age of 80. Allen writes “Father Death Blues” while flying from Colorado to New York for the funeral. October 31, 1976 The Merwin incident

During Trungpa, Rinpoche’s 1976 seminary near Snowmass, Colorado, poet WS Merwin and companion Dana Naone are noted absent from a naked Halloween party. When located they refuse to join in, at which time Trungpa directs several people to break into their barricaded room and drag the reluctant pair to the gathering. An argument follows and they are forcibly stripped of their clothing.

The incident — which Trungpa characterizes as merely another teaching — becomes public three years later when Allen’s interview with Tom Clark is published in the Boulder Monthly. The fiasco haunts Naropa for several years, setting off the “poetry wars,” severing numerous friendships and drawing public criticism. January 1, 1978 Mind Breaths

Allen’s Mind Breaths is published by City Lights Books in yet another of the Pocket Poet series. January 1978 Allen Ginsberg’s FBI, CIA and DEA files and our government in action again?

Allen, using the Freedom of Information Act, obtains copies of his FBI, CIA and files, which prove more extensive — and petty — than he’d imagined. The first entry describes a 1960 television show during which Allen advocated the legalization of Marijuana.

Allen notes there is also a great deal of focus on his sexual behavior, which, strangely, the government characterizes as dangerous. July 1978 “Plutonian Ode”

Allen, Peter Orlovsky, Daniel Ellsberg and others protest nuclear proliferation by practicing sitting meditation on railroad tracks, blocking trains that are bearing Plutonium and fissile materials. During the summer, Allen is arrested twice at Rocky Flats, Colorado nuclear facility during the summer and composes “Plutonian Ode” in the wake of these events. 1979 Allen tours Europe

Allen tours Europe several times, accompanying Gregory Corso, Peter Orlovsky and the Living Theater with musician, Steven Taylor. He also visits Blake's Cottage in Felpham, England, reads and sings in Oxford, England and in Heidelberg and Tübingen Germany and at international poetry readings in Cambridge, Rotterdam, Amsterdam, Paris, Genoa and Rome. Late 1979 The Merwin incident dogs Allen and Naropa

Allen and Naropa both continue to strain under the ongoing weight of the Merwin incident with the 1979 publication of Ed Sanders „The Party: A Chronological Perspective on a Confrontation at a Buddhist Seminary“ and Tom Clark's „The Great Naropa Poetry Wars.“

While Sanders' book reflects a measure of fairness, Clark's work clearly reveals a bias against Trungpa and is in part viewed by critics and readers alike as inaccurate and malicious. With Naropa's existence hanging in the balance, Allen is consumed for some time with defending Trungpa. June 10, 1981 Allen and The Clash

Allen performs his poem/song „Capitol Air“ on stage with the Clash at Bond's in New York City and later records a track called „Ghetto Defendant“ with them for their album „Combat Rock.“ October 1981 Allen moves to Boulder, Colorado

Allen relocates to Boulder, Colorado for several years to be more active in Naropa’s poetics department. January 1, 1982 Plutonian Ode is published

City Lights Books releases Plutonian Ode: Poems 1977-1982, Allen’s last contribution to the publisher, as part of their Pocket Poets series. 1982 Allen in Nicaragua

Allen travels to Nicaragua to read at the Poetry Festival in Managua. He composes „Declaration of 3“ with Ernesto Cardenal and Yevgeny Yevtuchenko, proposing non-interference in Nicaraguan evolution by the United States. 1982 Un-American Activities

Allen co-authors a PEN Club report titled Un-American Activities, about the FBI’s harassment of the underground press in America during 1960’s and 1970’s. City Lights Books publishes the book. July 1982 25th Anniversary of “On the Road”

Allen hosts the 25th Anniversary National Celebration of On The Road at Naropa. He is joined by William Burroughs, Gregory Corso, Peter Orlovsky, Robert Creeley, Lawrence Ferlinghetti, Michael McClure, Diane Di Prima, Ken Kesey, Ted Berrigan, Carl Solomon, Ray Bremser, Jack Micheline, Robert Frank, Herbert Huncke, Dave Amram, Anne Waldman, Abbie Hoffman, Timothy Leary, Jan Kerouac, and others. 1983 Allen’s First Blues released

Allen’s double album First Blues: 1971 - 1981 is released, due in part to efforts by John Hammond, who formed his own label after problems with Columbia Records. The materials represent the best from three recordings, including the Bob Dylan collaboration. January 1, 1984 Good Morning Mr. Orwell

New Year's Day sang Do the Meditation Rock with Peter Orlovsky & Steven Taylor in Nam June Paik's Good Morning Mr. Orwell Satellite TV performance with John Cage, Merce Cunningham & Laurie Anderson. more» October 1984 Allen in China

Allen travels to Beijing with Gary Snyder, Toni Morrison, Francine du Plessix Grey, William Gass and Harrison Salisbury as part of an American Academy of Arts & Letters delegation for a 4-day writers conference. He remains in China for an additional 8 weeks. January 1985 Collected Poems

Allen’s new literary agent and friend, Andrew Wylie, arranges a 6-book, 6-figure deal with Harper & Row. Collected Poems 1947-1980 is the first effort, gathering the previous City Lights Books into one volume. (City Lights maintains the right to continue publishing the individual works.) Detractors scream “sell out” and accuse Allen of abandoning the small press world. January 1985 Allen’s new career?

Allen reconnects with his love for taking pictures after a photo exhibition at Holly Solomon Gallery in New York. The show, “Hideous Human Angles” has Allen rediscovering old snapshots from throughout his lifetime. What amounts to something of a new career for Allen also brings a measure of international attention, with numerous photo exhibitions in Europe and the US February 1985 Harry Smith moves in

Harry Smith, in Allen's words „painter, film-maker, universal folklore archaeologist, Bibliographer, American Folkways anthologist, archivist, Hermetic philosopher & Alchemist“ moves in to Allen's 12th Street apartment after leaving the Hotel Breslin in January. He stays for the bulk of 1985. „He spent months recording ambient sounds of the Lower East Side come in thru my Manhattan windows from miles around.“ more» November 17, 1985 Month long travels in USSR

Travels with delegation of US-Soviet Writers, meeting in Vilnius, Minsk, Leningrad & Moscow with William Gass, Bill Gaddis, Arthur Miller, Norman Cousins & Louis Auchincloss; visits with Bela Achmadulina. At first Allen's Visa is denied then granted for solitary visit Tibilisi encounter with filmmaker Sergei Parajanov; In he Moscow performs at A. Kozloff's birthday jazz concert & poetry reading at Lomonosov University with Yvgeny Yevtuchenko & Andrei Sergiev as translators. January 1986 Protesting US Nicaraguan intervention

In January Allen drafted a controversial widely-endorsed delegates' statement against American intervention in Nicaragua with Arthur Miller & Gunther Grass for PEN International Conference NYC of which Allen was a Vice President, American chapter. more» 1986 Allen begins teaching at Brooklyn College

Allen is appointed Distinguished Professor of English at Brooklyn College. While teaching responsibilities at Naropa could be considered somewhat “regular,” this is Allen’s first paid professorial job. January 21, 1986 Nicaragua & Ruben Dario Poetry Festival

Allen makes his second visit to Ruben Dario Poetry Festival in Nicaragua (the first visit was in 1982) with friend Patrick Warner, for eight days & meets with poets Jose Coronel Urtecho, Pablo A. Cuadra, Ernesto Cardenal, Carlos Martinez Rivas. 1986 White Shroud and more “Howl”

Harper & Row publishes White Shroud: Poems 1980-1985 and also an annotated version of “Howl” that includes a photocopy of Allen’s original manuscript. August 11-Sept 12, 1986 Middle-Europe Travels, Struga Festival, Macedonia

Arriving first in Budapest, Allen records with the Hobo Blues Band, and continues with a tour of readings stretching from Warsaw (Solidarity readings) through Belgrade, and Skopje, Macedonia, where he receives the prestigious, Golden Wreath prize for that year. more» April 4, 1987 Chogyam Trungpa, Rinpoche dies

Allen’s longtime friend and Buddhist mentor Chogyam Trungpa, Rinpoche dies at the age of 47 of a heart attack in Halifax, Nova Scotia after an extended illness. August, 1987 The Lion for Real

Allen records material for his spoken word music album The Lion for Real, which was the brainchild of producer Hal Willner. Allen speaks, rather than singing, taking advice from Marianne Faithful who commented, “maybe you shouldn’t sing.” Musicians include Marc Ribot, Garo Yellin and Michael Blair and the album is released two years later. January 5-28, 1988 Israel with, Steven Taylor, Robert Frank & Natan Zach

Allen travels to Israel and gives readings with Natan Zach at Tel Aviv & Haifa Universities & Jerusalem Cinemathique. He meets with Palestinian moderates Mubarak Awad & Hanna Senoria, addresses 60,000 at the Peace Now Rally. Also lectures at Camera Obscura School „Photographic Poetics“ with Robert Frank. Organizes PEN American Center protest of Israeli censorship of minority Palestinian literature & media. February 1988 Wichita Vortex Sutra & Kaddish on Stage

The Eye and Ear Theater in New York City revives a stage presentation of Kaddish with music by Steven Taylor & sets by Eric Fischl. That same month Allen's collaboration opera with Philip Glass „Wichita Vortex Sutra“ premiers at New York's Schubert Theater.

„This collaboration came about because Veteran“s Theater Company asked Philip Glass to do a benefit performance with me at New York's Schubert Theater, 1988. We crossed paths at St. Mark's Bookshop, I showed him this passage I thought short & exciting, appropriate for the Vietnam Vets theater group,„ says Allen. From this seed another Ginsberg-Glass collaboration, Hydrogen Jukebox grew. Japan Tour October 18-November 4, 1988

Allen Reads in Tokyo with Kazuko Shiraishi at the American Literature Society of Japan, and has a photography exhibition at Tokyo Watari Gallery. He participates in the Osaka Anti-Nuke Rally, and gives benefit readings at Seika & Kyoto Universities with Nanao Sakaki to protect the Okinawan Shiraho Blue Coral Reef from construction of a new airport. more» 1989 Ginsberg: A Biography

Allen's first biography, written by friend & associate Barry Miles is published this year. Spring 1989 Ma Rainey to Gwendolyn Brooks

For the spring semester at Brooklyn College Allen, along with Professor Marie Buncomb teach Brooklyn College course „African American Poetic Genius Ma Rainey to Gwendolyn Brooks.“ They host teacher/poets Quincey Troupe, David Henderson, Jayne Cortez, Lorenzo Thomas, June Jordan, Audrey Lorde, Alice Childress, Sonia Sanchez, Michael Harper and Gwendolyn Brooks. 1989 Allen meets Ngawang Gelek, Rinpoche

Through Philip Glass, Allen meets Tibetan Lama, Gelek, Rinpoche and the two quickly become friends. Allen and Philip jointly stage benefits for Gelek’s Jewel Heart organization, and the two go on to enjoy summer and winter retreats together for the rest of Allen’s life. 1990 Allen's photography published

A collection of Allen's photographs is elegantly published by TwelveTrees press and marks Allen's first such release in the US Hitherto he'd had photography collections published only in Denmark and Germany. April 24-May 5, 1990 Return of Kral Majales

Allen's first return to Prague since his notorius 1965 visit, May King crowning & subsequent expulsion. He is received by Mayor Koran & President Havel and recrowned King of May after 25 years. August 20 - September 2, 1990 Korea

Allen is the American delegate to the 12th World Congress of Poets, Seoul, South Korea November 5-15, 1990 FNAC Photography Exhibition

Allen travels to France for the launch of his travelling photography exhibition at the French supermarket chain, FNAC. Each FNAC store in France & Italy has photography exhibitions of photographers ranging from Henri Cartier-Bresson, Berenice Abbot, Many Ray to David Wojnarowicz. This helps secure his reputation as a photographer as well as a poet. more» February 19-23, 1991 Lectures at Virginia Military Institute

At the invitation of Gordon Ball, Allen spends a week as resident lecturer at Virginia Military Institute, lecturing on poetry. more» 1992 Chevalier de l'Ordre des Artes et des Lettres

Allen receives the French high literary award „Chevalier de l'Ordre des Artes et des Lettres“ presented by Jacques Lang, French Minister of Culture, Paris. The Chevailler (Knight) is the third of three ranks in the the Order of Arts and Letters. more» January 1993 Life & Times of Allen Ginsberg

After ten years of editing, filming & interviewing, Jerry Aronson's film „The Life & Times of Allen Ginsberg“ has it's premiere at Sundance Film Festival. more» September-December 1993 Europe! Europe!

During his Brooklyn College Sabbatical, Allen takes a four month European tour. He spends ten days teaching with Anne Waldman at the Vienna Poetry School, travels to Budapest & Belgrade then to Bydgoszcz, Krakow, Lodz, & Warsaw in Poland. Performs at the Cheltenham Festival England. His first vistit to Ireland brings him to readings in Dublin & Belfast, and a TV collaboration with Bono at the U-2 studio. Readings in Norway, Munich, Berlin, Prague, Barcelona, Madrid, Cordoba, Athens. He visits with Alan Ansen in Greece, and makes a final stop in Tangiers visiting with Paul Bowles and revisits the old hotel room he, Peter O. & Jack Kerouac stayed in on their previous trips in 1957 & 1961. January 20, 1994 Howl & Kronos Quartet

Allen performs Howl with the Kronos Quartet, music composed by Lee Hyla, premiering at Carnegie Hall. more» 1994 Allen sells archive to Stanford University; purchases NY loft

Allen transfers a trove of life’s work, photos, artifacts, manuscripts, etc. — the result of ten years of archiving efforts — to Stanford University in California for $1 million and buys a modest but comfortable loft space in New York’s East Village to serve as his home and office.

The net proceeds are less than expected — Allen quips: “The Federal Government, 38 percent. The state 12 percent, the city 6. My agent took 5, the archivist who worked on the project for 10 years, 10. I was left with a third. I bought the loft. Now I’m back to square one.” 1994 Cosmopolitan Greetings

HarperCollins publishes Cosmopolitan Greetings: Poems 1986-1992, which is the last collection released while Allen is alive. October 1994 Holy Soul Jelly Roll

After years of scouring for and listening to archival recordings, Allen & producer Hal Willner compile a 4 CD set of earliest exisiting recordings of each poem and song featured. Rhino Records release it as Holy Soul Jelly Roll: Poems & Songs 1949-1993. October 29, 1994 The Vortex

To celebrate the release of Holy Soul Jelly Roll, Allen & producer Hal Willner organise a large ensemble performance of Allen's „Whichita Vortext Sutra“ poem with musicians Philip Glass, Art Baron, Stephan Smith, David Mansfield, Arto Lindsay, Marc Ribot, Michael Blair, Elliot Sharp, Lenny Kaye, Lee Ranaldo, Steve Shelley, Lenny Pickett & Christian Marclay. The event was a success, and was relasesed in CD format, October 2004, exactly 10 years later April 5, 1997 Allen dies

Irwin Allen Ginsberg, surrounded by family and friends in his East Village loft in New York City, succumbs to liver cancer — complications of Hepatitis — and dies. He was 70.

přeloženo z Allen Ginberg Renowned project -world traveller]]o