Názory a Filozofie Hippies

 

Deziderata

Procházej klidně kolem hřmotu a shonu tohoto světa a pamatuj si jaký klid lze nalézt v tichu.
Pokud je to možné abys ztratil/la svojí tvář, žij se všemi ve shodě.
Svoji pravdu vyjadřuj klidně a jasně, ale vyslechni také jiné až do konce, i omezené a nevědomé - oni mají rovněž právo se vyjádřit.
Svůj čas neztrácej ve společnosti lidí hlučných a agresivních - oni jsou totiž duševním týráním.
Budeš-li sám /sama/ sebe porovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým /-livou/ a nahořklým /-lou/, neboť vždy najdeš lidi horší a lepší, než jsi sám /sama/.
Ať jsou Ti zdrojem radosti Tvé sny a plány.
Svou práci vykonávej od srdce, ať je jakkoli skormná, neboť ona je tvým skutečným majetkem v proměnlivých životních osudech.
Buď opatrný /-á/ v tom, do čeho se pouštíš - na světě je totiž plno podvodů.
To ať Ti však nezakryje opravdovou cnost, mnoho lidí směřuje ke vznešeným ideálům a všude je život plný hrdinství.
Buď sám /sam/ sebou.
Zvlášť se nepřetvařuj a k lásce nepřistupuj cynicky, neboť vůči odstupu a zklamání je věčná jako tráva.
Příjmej klidně co přináší stáří a mládí ztrácej důstojně.
Rozvíjej duchovní sílu, aby Tě mohla ochránit v náhlém neštěstí, ale ntrap se výplody fantazie.
Mnoho obav se rodí z nudy a samoty.
Vůči sobě buď mírný /-á/, ale důsledný /-á/.
Jsi dítětem vesmíru o nic méně, než strom a hvězdy a máš právo zde být.
Ať je to pro tebe srozumitelné nebo ne, Vesmír je bezpochyby na správné cestě.
Žij tedy v souladu s Bohem, ať se Ti jeví čímkoliv a žij tak, ať děláš cokoli a ať jsou Tvá přání jakákoli a v tomto bláznivém světě si uchovej klid své duše.
Při všech svých zklamáních, těžkostech a ztracených je totiž svět krásný.
Buď pozorný /-á/ a směřuj ke štěstí.

Výše uvedený text je považován za jednu z "Ideových deklarací" hnutí hippies na celém světě. Jeho autorem je americký filosof Max Ehrmann (1872 - 1945) a byl rozdáván na jejich festivalech v USA, stejně jako na každoročních srpnových sletech v Czestochové, nebo při "Lennonovských shromážděních" v Praze.

Zamysli se jak dalece Tvé chování odporuje těmto myšlenkám, jak často porušuješ zákony své přirozenosti a kolik je v Tobě agresivity. Pochop že svoboda není hulvátství a volná láska není střídání partnerů. Není důležité, k čemu se hlásíš, ale uvědom si, co všechno nás spojuje a zda je důležité to, v čem se lišíme. Není podstatné, jakou si vybereš cestu - stačí, když se budeš snažit nikomu nekřivdit a neužívat násilí. Vyznávej tuto zásadu ve svém životě a nauč jí i své děti.


Více o dezideratě

Deklarace vývoje

Kdykoli se v průběhu organické evoluce objeví známky toho, že proces mutace nenávratně smazává fyzické i psychické svazky, které spojují příslušníky jedné generace s minulostí a nevyhnutelně je směruje k tomu, aby se zařadili mezi ostatní druhy na Zemi, kam je přiřazují zákony Přírody a zákony božské, mravní zájem zaručující harmonii mezi druhy požaduje vysvětlení příčiny mutace. Tyto pravdy považujeme za samozřejmé:

 • Fakt, že všechny druhy jsou stvořeny odlišné, ale sobě si rovné;
 • Fakt, že každý druh je obdařen jistými nezcizitelnými právy;
 • Fakt, že mezi jednotlivci platí Svoboda žití, Svoboda růstu a Svoboda projevu štěstí jejich vlastní cestou;
 • Fakt, že v rámci ochrany těchto Bohem daných práv přirozeně vyplynou sociální struktury, které zakládají svou autoritu na principech boží lásky a respektu pro všechny formy života;
 • Fakt, že kdykoli a kdekoli se objeví taková forma vlády, která je destruktivní vůči životu, svobodě a harmonii,pak je přímo organickou povinností mladých príslušníků tohoto živočišného druhu přetvořit starý systém a vytvořit nové společenské struktury. Takové struktury, jež své základy postaví na principech vhodných k ochraně bezpečnosti, štestí i harmonie všech cítících a vnímajících bytostí. Je to boj sil života proti silám destrukce.

Genetická moudrost však říká, že dlouhotrvající sociální struktury by neměly být rušeny z nezávažných či pomíjivých důvodů. Extáze mutace je rovnocenně vyvážena bolestí. Veškeré zkušenosti tedy dokazujím že příslušníci druhu raději trpí, dokud se zlo trpět dá, než aby změnily podmínky, na které jsou zvyklí. Avšak jakmile dlouhá řada urážek a utlačování, prokazující stejné destruktivní cíle, ohrozí samé jádro organického života a jemnou harmonii planety, je přirozenou povinností vyloučit tyto ustálené ničivé formy a vytvořit nové nenásilné sociální struktury. Takové bylo pokorné utrpení svobody milujících lidí této planety a taková je nyní potřeba, která od nás žádá zformování nového systému vlády. Historie bílého člověka, člověka bohužel lživého a ustavičně hrozícího, je historií neustálého násilí na harmonických principech přírody. Tento člověk, vychýlený ze správného směru, nyní panuje nad celou planetou a všude, kam vkročí, všude, kam pohlédne, vidí ve všem jen předmět své nadvlády, tyranie materialismu. Je to vláda útočící na laskavé a mírumilovné mládí světa. Pokusme se to ukázat na nekolika faktech, jež předložíme nastupující mladé generaci tohoto světa.

 • To oni rozpoutali neustálou válku proti ostatním živočišným druhům této planety. Ničí a zotročují právoplatnou existenci ptactva, ryb a zvířat na Zemi.
 • To oni rozprostřeli po křehkém těle této Země smrtonosný koberec betonu, asfaltu, železa.
 • To oni všude rozestavěli strašáky bránící mírumilovným lidem jejich přirozenému dědictví po hojnosti a úrodnosti Země a všeho jejího Božího odkazu. To oni vyzdvihují hmotné hodnoty a duchovní degradují.
 • To oni mezi sebou navzájem rozpoutávají války a udržují tak neustálý stav napětí a nenávisti.
 • To oni útočí na barevné rasy lidí a vedou útoky vůči všem mírným národům, neboť vyhlazování a genocida je jejich styl a zvyk.
 • To oni si dělají nároky a práva na osobní vlastnictví této Země a snaží se ji řídit pomocí svých ocelových paží. Znásilňují a ponižují tu Zemi, jež je tak laskavá, že snáší jejich kroky a nese je na sobě. To oni ve své lakotě natáhli všude dráty, mezi poli i mezi zeměmi tak, aby zabránili svobodnému pohybu lidí po Zemi.
 • Ve své touze po neomezené moci rozvinuli a po celé Zemi zavedli systémy povinné výchovy i vyučování tak, aby ho zneužívali ke kontrole a ovládání myšlení mladých lidí a dětí. Ničí tím zároveň jejich přirozenou moudrost, hravost i laskavost.
 • Ve své touze po moci ovládli veškeré prostředky dorozumění a komunikace mezi lidmi, aby se jim podařilo zabránit volnému proudu myšlenek a blokovali tak i všechnu výměnu informací, myšlenek a idejí mírumilovných obyvatel Země.
 • Ve svém strachu vytvořili enormní armády a tajné policie, aby mohli hlídat své národy a kontrolovat soukromí svých obyvatel.
 • Ve své zlosti a nenávisti přinutili a nutí mladé lidi, proti jejich svobodné vůli a přesvědčení, vstupovat do armád a cvičit se pod jejich vedením na zabíjení a vražedné války proti jiným stejně mírumilovným mladým lidem jiných zemí a jiných národů. Ve své lakotě a sobectví vedou prodej i nákup zbraní a udělali z nich základ své ekonomiky.
 • S ohledem jen na svůj vlastní zisk znečistili vzduch, moře, řeky i zemi.
 • Ve své neschopnosti jen oslavují masové násilí, perverzní heroismus válek a vražd, oslavují perverzní sex a sami sebe. Patří jim masové sdělovací prostředky, televize i tisk.
 • Ve svém stařeckém skrblictví a lakotě zavedli všude takový systém, který veškeré výhody dává neschopnému stáří, zatímco životaschopné invenční mládí odsouvá stranou.
 • Všemi možnými způsoby pak vnucují svou uniformitu robotů a ničí jakoukoli rozmanitost, mnohotvárnost, individualitu i nezávislé myšlení.
 • Ve svém opovržení lidmi zavedli takový politický systém, který zaručuje vládu a moc starým a mladé nutí vybrat si mezi umělou konformitou a přizpusobením se tomuto opovrženíhodnému lživému světu, anebo zoufalým vytržením a odcizením.
 • To oni porušují soukromí mladých lidí, barevných lidí i disidentů a na ně svalují veškeré viny. Zatýkají je pro jejich „ilegální“ hledačství a pro jejich myšlenky, pro jejich touhu po rovnoprávnosti a lidském právu. Týrají je opovržlivým způsobem.
 • To oni za peníze získavají zástupy informátorů, donašečů, provokatérů a špehů a rozsévají kolem jen strach a nedůvěru.
 • To oni ve své lakotě podporují výrobu smrtících jedů, dehtů a cukrů, přičemž neúměrně trestají vlastnictví psychedelických látek.
 • Nikdy nepřiznávají své chyby. Bez přestání vytrubují do světa heroismus nenávisti a války.
 • Svými zprávami a reklamou vytvářejí fetiše blyštivé falše, lži, vlastního povýšení a sebechvály.
 • Ve své neuveřitelné šedivosti nutí i ostatní přijímat uniformitu a vypadat stejně. Jeden jako druhý - to je jejich ideál.
 • Jsou znudění a jsou nudní.
 • Nnenávidí krásu.
 • Nenávidí sex.
 • Nenávidí sám život.

Varovali jsme se před jejich nespravedlností a slepotou. Směrovali jsme veškeré možné formy naléhání k jejich pokřivenému smyslu pro spravedlnost. Pokusili jsme se je přimět k úsměvu. Předpověděli jsme do detailu teror, který zvěčňují. Avšak oni byli hluší vůči nářku chudých, utrpení barevných, posměchu mladých, varování báníků. Uctívají pouze sílu a peníze, poslouchají pouze sílu a peníze. Avšak my nehodláme nadále hovořit těmito ponurými řečmi. Proto se musíme smířit s genetickou nutností, odpoutat se od jejich bezcitného šílenství a odnynějška je udržovat ta, jako udržujeme zbytek božího stvoření v harmonii, bratrství, i s jejich přebytkem, hrozbou pro život. Proto my, Boha milující, mírumilovní, život milující, zábavu milující ženy a muži voláme k Nejvyššímu soudci Universa, aby zaručil čistotu našich nápadů a zájmů, ve jménu Autority všech cítících bytostí této planety, zprošťujeme se veškeré věrnosti vládě Spojených státům amerických i ke všem ostatním vládám destrukce a totality. Chceme se seskupovat do vlastních svobodných struktur, do přirozených komunit a kmenů lidí stejně smýšlejících, stejně odpovědných; chceme uplatňovat své právo na svůj život a volný pohyb po Zemi; chceme získávat obživu vlastníma rukama i vlastní myslí, a to takovým způsobem, jenž se nám zdá posvátný a čistý. Hlásíme se ke všem Aktivitám a Činům, jež plným právem náleží svobodným mužům a nezávislým ženám, aniž bychom zasahovali do stejných práv ostatních bytostí, tvorů, živocišných druhů a skupin - všech těch, kteří si zde žijí podle svého, tak jako my.„ A pro podporu této deklarace vývoje, s pevnou důvěrou v ochranu božské Prozřetelnosti a s důvěrou ve schválení našich činů ze strany generací, které přijdou po nás, jejichž jménem hovoříme, svěřujeme si nyní navzájem své Životy, své Štěstí a svou Posvátnou Čest.

Timothy Leary, 14. ledna 1967

Ústava života

MY, SVOBODNÍ MUŽI A SVOBODNÉ ŽENY PLANETY TERRA, S CÍLEM VYTVOŘIT DOKONALEJŠÍ SVAZEK ZNOVUNASTOLIT HARMONII DRUHU, ZABEZPEČIT VÝŽIVU FYZICKOU I DUCHOVNÍ , PODPOROVAT VŠEOBECNÉ BLAHO VŠECH FOREM ŽIVOTA, ZAJISTIT OVZDUŠÍ PRO EXTATICKÉ MODLITBY A ZABEZPEČIT POŽEHNÁNÍ SVOBODY VŠEM V SOUČASNOSTI ŽIJÍCÍM DRUHŮM A JEJICH POTOMSTVU, USTANOVUJEME A URČUJEME TUTO ÚSTAVU PRO SPOJENÉ KMENY ZEMSKÉ.

ČLÁNEK I. ZÁKONY

§ 1

Boží zákony jsou ve svých principech Biologie a Fyziky Jediným a nejvyšším vládcem planety.

§ 2

Řízení lidských záležitostí by mělo být založené na tomto základním principu: Miluj Boha a každého živého tvora stejně jako sebe sama. MILUJ - VYVÍJEJ SE.

§ 3

Člověk, který zasahuje do harmonie a rytmu přírody či práv jiných lidí či dalších druhů v souladu d Božským plánem, by neměl určovat žádná pravidla

ČLÁNEK II. KMENY

§ 1

Organizování Svobodných mužu s Svobodných žen do malých společenských jednotek s cílem fyzického a duchovního růstu je považováno za základní součást stále se rozvíjejícího Zákona přírody

§ 2

Kmeny jsou definovány územím, kolektivně pronajatým Bohem, svobodně zvoleným, individuálním životním stylem kmene a náboženským vyznáním.

§ 3

Kmeny ustanoví pravidla hry pro řízení vlastního životního stylu a náboženského vyznání. Taková pravidla budou platit pouze na území kmene a nebudou zasahovat do fyzického či duchovního růstu jiných druhů na jejich území.

§ 4

Velikost území a bohatství přírodních zdrojů, které si pronajme jakýkoliv kmen, by mělo být přímo úměrné počtu členů kmene.

§ 5

Žádný kmen nesmí čítat více než 360 osob ve věku od 14 let do 50 let.

§ 6

I když si každý kmen vytvoří svůj vlastní způsob vlády, nesmí dojít k porušení následujcích základních principů:

a.

Žádný z kmenů nesmí vyrábět, či vlastnit zbraně (mechanické,elektrické či chemické) určené k zohavení těla, poškození zdraví, vedení války či donucování jiných vnímajících bytostí.

b.

Policie bude fungovat jako neozbrojený rozhodčí, který bude dohlížet na kmenové hry a izolovat násilí v nouzových případech. Žádná osoba nesmí být činná v policejních či soudních složkách po více než tři roky.

c.

Žádná tajná policie. Žádná tajemství o jiných vnímajících bytostech.

d.

Každý kmen zaručí svobodný a rovnoprávný přístup k životadárným zdrojům energie. Konkurence a uměle vyvolaný nedostatek budou umožněny pouze v životně nutných případech. Souteživé a chamtivé hry by měly bít považovány za terapeutická vyjádření arachaických impulsů, jako záblesky dřivějších prehistorických epoch.

e.

Výkon kmenového řádu - volební a právně normativní - by se měl považovat za břemeno uložené Bohem a kódem DNA nositelům kmenového semene, lidem mezi čtrnáctým a čtyřicátým devátým rokem rokem života. Osoby mladší než 14 a straší než 49 let by v souladu s jednoznačnými příkazy kódu DNA měly být zproštěny všech světských povinností, aby se mohli svobodně smát, učit, hrát, milovat Boha a existovat jako Svaté děti Božských rodičů

f.

Žádný kmen nesmí umožnit invazi či omezování soukromého chování v místech odpočinku, svatých či tělech Svobodných mužů a Svobodných žen.

g.

Žádný kmen nesmí zabraňovat nebo jinak omezovat způsob vzdělávání, volný pohyb a svobodnou komunikaci uvnitř a mezi jednotlivci a kmeny.

ČLÁNEK III. RADA VŠEHO ŽIVOTA

§ 1:

Záležitosti planety a meziplanetární vztahy budou řízeny Radou všeho života. Rad by měla chránit svobodu všech druhů a jednotlivců na územích členských kmenů a bude jednat jménem Svobodných Mužu a Svobodných žen s nečlenskými kmenovými vládami.

§ 2:

Rokování a zákony Rady všeho života budou závazné pro všechny kmeny.

§ 3:

Rada bude složena z demokraticky zvolených zástupců každého kmene, přičemž každý kmen má jednoho zástupce. Kmenoví zástupci budou organizování v regionálních uskupeních. Rokování a hlasování Rady využije všech dostupných technických prostředků rozšířené komunikace a koordinace informací.

§ 4:

V Radě života budou rovněž zástupci všech ostatních živočišných druhů z této planety a zástupci budoucích generací. Tito mluvčí infrahumánních a superhuánních vývojových forem budou vyvoleni Radou z řad vědců, kteří projevili zájem o potřeby infrahumánních a superhuánních generací, o nichž mají dobré povědomí.

§ 5:

Rada bude koordinovat a harmonizovat fyzický a duchovní růst všech kmenů a druhů a nedá vzniknout žádnému zákonu, který upřednostňuje růst jakýchkoliv druhů či kmene na úkor jiných. Lidské bytosti současné doby, které nepatří mezi kmeny Svobodných mužu a Svobodných žen, budou hodnoceny a uctívány jako přináležející k ostatním druhům.

§ 6:

Zakládajcí vlaná hromada Rady všeho života bude svolána na výzvu čtyřiceti devíti kmenů Svobodných mužu a Svobodných žen, které po dobu jednoho roku udržely územní harmonii v souladu s kmenovou ústavou.

PROVÁZEJ NÁS MOUDROST A POŽEHNÁNÍ BOŽSKÝCH RODIČŮ.

Práce

Kterak na úřadě